สังคมธุรกิจ » สจล.เดินหน้าเต็มสูบ ผลิตบัณฑิตสายแข็งป้อนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม พร้อมปั้นหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ สู่ TOP 10 ในอาเซียนและระดับโลก

สจล.เดินหน้าเต็มสูบ ผลิตบัณฑิตสายแข็งป้อนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม พร้อมปั้นหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ สู่ TOP 10 ในอาเซียนและระดับโลก

12 กุมภาพันธ์ 2019
1531   0

คณะการบริหารและจัดการ สจล.เดินหน้าเต็มสูบ ใช้หลัก 5 P 1 N พัฒนาสู่ระดับอาเซียนและระดับโลก พร้อมปั้นหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์โลกเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม สอดรับยุค 4.0 ผลิตบัณฑิตสายแข็งป้อนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม

ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า คณะการบริหารและจัดการมีแผนการดำเนินงานเพื่อนำคณะก้าวไปสู่อันดับต้นๆของอาเซียนและโลก โดยยึดหลัก 5 P กับ 1 N คือ Product-หลักสูตรสายพันธ์ใหม่ Place –สถานที่ใหม่ทันสมัย และเรียนแบบ Online/City Campus Promotion – Agent ในต่างประเทศ ,People –เพิ่มสัดส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ 100 % Process -Profit Center และ Net Working-15 คณะ + MIT Sloan & Oxford โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขึ้น ทั้งจำนวนหลักสูตร จำนวนอาจารย์ Rank จำนวนงานวิจัย จำนวนนักศึกษา และรายได้ที่เพิ่มขึ้นในที่สุด

ทั้งนี้ คณะการบริหารและจัดการ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ ภายใต้สโลแกน “นำมหาวิทยาลัย และคณะ ออกไปหาเด็ก หาสังคม” ได้แก่ 1.Entrepreneurial&Science-base Degree เป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น 4+1 บริหารธุรกิจบวกวิศวะ 2.Corporate- base Degree เป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 3.Area- base Degree

หลักสูตรที่ตอบสนองต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือกลุ่มผู้เรียน 4.Global- base Sandwich Degree หลักสูตรความร่วมมือมหาวิทยาลัยในยุโรป และอเมริกา เช่น MIT Sloan, OXFORD, King College, LSE UK และ5.Traning Online Degree หลักสูตการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพในเชิงนวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล ภายใต้นโยบาย “From FAM to FAMOUS” โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมมือกันนำพา สจล. สู่ TOP 10 ในอาเซียนและระดับโลก

“จุดเด่นของหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ และก้าวทันเทคโนโลยีของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยสถานที่จะรองรับ ทั้งการเรียนแบบออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ ในการศึกษาที่เป็นหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ เพื่อนำคณะ และ สจล. เข้าสู่สังคม โดยผู้บริหารมีหน้าที่ในการควบคุม รับผิดชอบ หลักสูตรการศึกษาจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ภายใต้บัญญัติ 10 ประการ ได้แก่ 1.อันดับสากลที่ดีขึ้น 2.หลักสูตรรวมกับภาคเอกชน 3.หลักสูตร Inter ภาษาจีน 4.หลักสูตร Inter อาจารย์ต่างชาติ 100 % ทุกหลักสูตร 5.หลักสูตร 4+1 ได้แก่ บริหารธุรกิจ+วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ+เทคโนโลยีการเกษตร 6.หลักสูตรปริญญา Online ป.โท MBA 7.งานวิจัยทุนภายนอก 8.ภาควิชาบริหารงานแบบ 9.บริษัทจำลอง, บริษัท Starup และ10.บริหาร+Sloan MIT”  ดร.สุดาพร กล่าวในตอนท้ายว่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ของการบริหารงาน ตั้งเป้าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีใน 4 มิติ ทั้ง เรื่องของงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร ตอบโจทย์แก้ปัญหาสังคม ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ มีสิทธิบัตร เพื่อที่จะใช้ในเชิงที่จะก่อประโยชน์จริง (Academic Impact) หรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพ สรรหาอาจารย์

คุณภาพเข้ามาสู่ขบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เครื่องมือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สจล.จะเป็นเจ้าแรกที่ทำหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์(Education Impact) รวมทั้ง ผลต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้ผลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบ โดยนายจ้างจะต้องได้บัณฑิตที่มีคุณภาพเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้เลย เป็นคนเก่งและดีของบริษัทและสังคม (Industrial Impact) และสุดท้ายผลลัพธ์ทีดีต่อสังคม โดยงานวิจัยที่ออกมาจะต้องนำพาสังคมให้ดีขึ้น มีรายได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น (Social Impact)