ข่าวประชาสัมพันธ์ » SACICT ต่อยอดความงดงามของงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่า ในงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2

SACICT ต่อยอดความงดงามของงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่า ในงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2

19 กรกฎาคม 2019
932   0

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ต่อยอดความงดงามของคุณค่าแห่งงานนวัตศิลป์ จัดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” ถ่ายทอดชิ้นงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์จากหอนิทรรศการของ SACICT พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร                      มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา 

และต่อยอดการส่งเสริมศิลปาชีพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม ผลงานปักโบราณ (ชุดโขน-ละคร) ของ “นางสมคิด หลาวทอง” หรือ “แม่เปี๊ยก” ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2560 พร้อมตอกย้ำภารกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เปิดฉากให้ผู้สนใจได้ยลโฉมที่ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2562 นี้

  

นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัย สามารถประยุกต์เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Today Life’s Craft ตลอดจนยกระดับคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทย ให้ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดระดับสากล ภายใต้กลไกการทำงานเชิงรุก และปรากฏผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม

 

สำหรับปี 2562  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้จัดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” การจำลองหอนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT ออกสู่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์หลากรูปแบบเพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปหัตถกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้สัมผัสองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาไทย มีโอกาสชื่นชมผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT อย่างใกล้ชิด ซึ่งการจัดแสดงครั้งที่ 1 ณ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม ได้รับผลตอบรับไปในทิศทางที่ดีมาก SACICT จึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 ขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะจัดแสดง ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2562

การจัดแสดง กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย SACICT จึงมีความยินดีอย่างยิ่งในการนำเสนอความงามของงานส่งเสริมศิลปาชีพไทยผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ถ่ายทอดพระราชจริยาวัตรที่งดงามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

ได้โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นความเข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้ถึงพระราชกรณียกิจด้านงานศิลปาชีพและความจำเป็นของการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และยังแสดงถึงการใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของราษฎร รวมทั้ง พระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงสืบไป

 

อีกทั้ง กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 ถือเป็นอีกหนึ่งการจัดแสดงที่สะท้อนความงดงามของภูมิปัญญาไทยได้เป็นอย่างดี โดยภายในงานได้รวบรวมผลงานหัตถศิลป์ที่ถ่ายทอดโดย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เอาไว้มากมาย อาทิ บาตรน้ำมนต์ลายวิจิตร, ซอสามสาย รวมถึงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตศิลป์จากโครงการต่างๆ ของ SACICT อาทิ Collective Item ทศกัณฑ์, ผลงาน Art Tpy, ผลงานโขลง จากบ้านเบญจรงค์บางช้าง, ฟักทองดุนลายดอกไม้ (Pumpkin Flower Motif), ขันโอ งานเขียนลวดลายด้วยรักสี, ราชสีห์ แผ่นทองแดงตกแต่งจากศิลปะอังกอร์ ฯลฯ และอีกหนึ่งความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ การจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความวิจิตรอลังการของการแสดงนาฎยศิลป์ไทยอันทรงคุณค่า อย่าง ผลงานปักโบราณ (ชุด-ละคร) “โขน – KHON” ถ่ายทอดโดย “นางสมคิด หลาวทอง” ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2560

“นางสมคิด หลาวทอง” หรือ “แม่เปี๊ยก” ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2560 ผู้เปรียบเสมือนแม่ครูที่เป็นต้นแบบให้ความรู้ด้านงานปักชุดโขน-ละคร ทั้งยังเป็นผู้ผลักดันให้งานปักชุดโขน-ละคร ได้รับการสานต่อเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนเขียนนิวาสน์ ชุมชนเก่าแก่ในย่านบางลำพู บนถนนพระสุเมรุ ซึ่งในกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 จะจัดแสดงงานปักโบราณ (ชุดโขน-ละคร) ของแม่เปี๊ยก ในชุด “ยืนเครื่องนาง” ตามแบบฉบับของกรมศิลปากร ที่มีความสวยงาม ละเอียดอ่อน อนุรักษ์ความงามตามมาตรฐานละครรำของกรมศิลปากรไว้อย่างครบถ้วน  โดยชุด “ยืนเครื่องนาง” ที่นำมาจัดแสดงใน SACICT Mobile Gallery 2019 นี้ เป็นชุดที่จัดแสดงในหอนิทรรศการโขน 1 ใน 6                หอนิทรรศการของ SACICT ที่ไม่เพียงถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของงานหัตถศิลป์ไทย แต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวความผสมกลมกลืนทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมรายละเอียดที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบการแสดงโขนในแต่ละประเทศไว้โดยละเอียดตั้งแต่จุดกำเนิดร่วมของการแสดงในแต่ละชนชาติ จนถึงมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างฉายภาพการเป็น “วัฒนธรรมร่วมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” อย่างสง่างาม

“นิทรรศการเทิดพระเกียรติของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร                       มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงผลงานนวัตศิลป์งานปักโบราณ ชุดโขน-ละคร ของแม่เปี๊ยก ในกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 จะช่วยสะท้อนภาพการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ (SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre) ของ SACICT ให้เป็นที่ประจักษ์ และผลงานนวัตศิลป์ทุกชิ้นภายใต้แนวคิด ‘Sense of Siam’ จะมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานไทย ได้ร่วมสืบสานทักษะความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่า ฟื้นฟูภูมิปัญญาในอดีตต่อยอดสู่ผลงานชิ้นใหม่ พร้อมทั้งรักษางานศิลปหัตถกรรม ไม่ให้เลือนหายไปจากแผ่นดินไทย” นางสาวแสงระวี กล่าวทิ้งท้าย

กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 จะจัดแสดง ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2562 และ SACICT จะนำความงดงามแห่งงานศิลปหัตถกรรมไทยไปอวดโฉมให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชม อีกทั้งสิ้น 2 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 3  จัดแสดงที่ อาคารจัตุรัสจามจุรี ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 4  จัดแสดงที่ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.sacict.or.th , Facebook Page : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) www.facebook.com/sacict และ SACICT Call Center : 1289