ข่าวประชาสัมพันธ์ » มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาทักษะผู้นำและเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่ายั่งยืนผ่านโครงการ  “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” Healthy Canteen ให้ ร.ร.วัดกลางคลองสระบัว อยุธยา

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาทักษะผู้นำและเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่ายั่งยืนผ่านโครงการ  “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” Healthy Canteen ให้ ร.ร.วัดกลางคลองสระบัว อยุธยา

20 ธันวาคม 2019
816   0

มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ  ร่วมกับ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม โดยยึดกรอบแนวคิดหลักการดำเนินงานของ โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” (Central Tham) ในด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน หรือ (People) เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนให้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานที่ดีขึ้น จึงเป็นที่มาในการปรับปรุงโรงอาหาร

 

โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” Healthy Canteen โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากการบริจาคของลูกค้า บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ผ่านกล่องบริจาค มูลนิธิรักษ์ไทย และได้รับการสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐานจาก บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” Healthy Canteen เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียน ได้เข้าถึงโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล พร้อมได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และมีสุขอนามัยที่ดีและแข็งแรง รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้

นักเรียนได้ลงมือปลูกผักส่วนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งได้นำแนวคิดการจัดการ ขยะเหลือศูนย์ หรือ Zero Waste Management มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของเสียจากโรงอาหารอย่างครบวงจร เช่น การนำเศษอาหารจากอาหารกลางวันของนักเรียนมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยมีปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปลูกผักสวนครัวภายในโรงเรียนให้มีผลผลิตที่ดีและปลอดสารพิษ

คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่าโครงการครั้งนี้เป็นการทำโครงการแบบบูรณาการ ทางมูลนิธิฯได้จัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและสุขาภิบาลให้กับครู นักเรียน รวมถึงบุคลากรในโรงเรียน และบูรณการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของเยาวชน Youth Leadership Development หนึ่งในภาระกิจหลักของทางมูลนิธิฯ ซึ่งผสานการทำกิจกรรมไปในช่วงเวลา “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน โดยทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรักษ์ไทย

ในพื้นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางคุณครู เพื่อบูรณาการแนวคิดของโครงการที่ได้ไปปรับใช้ในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์  หรือวิชาสุขศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความยั่งยืนของโครงการ ผ่าน 3 หัวข้อหลักในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ได้แก่ ผู้นำเรื่องแยกขยะเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยชีวภาพ ผู้นำด้านอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพยั่งยืน และผู้นำด้านการส่งความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

“หลังจากที่ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มูลนิธิรักษ์ไทย และไทยโพลีคอนส์ ได้เข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงโรงอาหารแห่งใหม่ ด้วยการจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน เพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาล ถูกสุขลักษณะ และสามารถรองรับการใช้งานของนักเรียนที่มีจำนวนมากได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการจัดการขยะอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

ที่เราต้องให้ความตระหนักในปัจจุบัน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่าย ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน และผมมั่นใจว่า โครงการ ครัวโรงเรียนสร้างสุข Healthy Canteen จะสามารถช่วยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างความสุขให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

ทางด้าน นายเสน่ห์​ ชาติจันทึก ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักเรียน 193 คน ชั้นอนุบาล 2 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จากสภาพโรงอาหารที่อยู่เคียงคู่กับโรงเรียนแห่งนี้มาเนิ่นนาน อีกทั้งประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี ทำให้เกิดการทรุดโทรม ผุพัง ทั้งตัวโรงอาหารและอุปกรณ์เครื่องครัว ประจวบกับจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงอาหารคับแคบไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ที่ผ่านมาโรงเรียนสามารถปรับปรุงบางส่วน

เช่น ขัดและทาสี ด้วยการสนับสนุนจาก เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มูลนิธิรักษ์ไทย และไทยโพลีคอนส์ ในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ใช้โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีความรู้ด้านโภชนาการและยังปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนอีกด้วย