ข่าวประชาสัมพันธ์ » แถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่ส ากล Thailand Esaan Fabric Expo 2022”

แถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่ส ากล Thailand Esaan Fabric Expo 2022”

26 เมษายน 2022
413   0

งาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่ส ากล Thailand Esaan Fabric Expo 2022” ภ า คต ะวั น ออกเ ฉีย งเ ห นื อ เ ป็ น ภู มิภ า คที่มีศักย ภาพใน ก า ร ผ ลิ ต ผ้ า ท อ มีผ ลิ ต ภั ณฑ์ที่มีคว า มโ ด ด เ ด่ น เ ป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรวา จังห วัดกาฬสินธุ์ ผ้าไหมกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี และผ้าครามย้อม สีธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถสร้างความเข้มแข็งในการแข่ งขันเชิงธุรกิจได้ การสร้างโอกาสทางการตลาด และช่องทางการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ้น นอกจากจะทาให้ผู้ผลิต ผู้ป ระกอบการมีรายได้เ พิ่มขึ้นแล้ว

ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้ า น ก า ร ผ ลิ ต ก า ร ต ล า ด ใ น อ น า ค ต ด้ ว ย พ ร้ อ ม ทั้ ง ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ค รื อข่าย ท า ง ก า ร ค้ า ข อ ง ผู้ ผ ลิ ตผู้ประกอบการในต่างภูมิภา ค เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยพัฒนาและส่งเสริมการค้า การบริการไปสู่การยกระดับให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้การยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ให้เป็นที่รู้จักในบทบา ท “ไทย เมืองหลวงผ้าทอโลก ” ซึ่งมีสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ มุกดาหาร และสกลนคร เป็นหน่วยร่วมดาเนินการในปีที่ผ่าน
มา มีรูปแบบในการดาเนินโครงการประกอบด้วย 4 กิจกรรม ที่สาคัญ ดังนี้ 1) จัดงานอบรมให้ความรู้ออนไลน์ 2)การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในปัจจุบัน 3) เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ ผู้ซื้อต่างประเทศ 4) จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบ Offline และ Online และปีนี้เราวางแผนจัด งานแสดงสินค้าผ้าทอจานวน 2 ครั้ง ครั้ง แรกจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร และครั้งที่สองจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น โดยแนวทาง
การ ย กร ะดับ ผ้ าทออีส าน สู่ ส ากล เร า มุ่งเน้ น การ ออกแบ บ แล ะพัฒ น าผ ลิ ตภัณฑ์ให้ มีมูล ค่าเ พิ่ม แล ะแต กต่าง โ ดย
ผสมผสานกับเทคโนโลยี และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบการมีรายได้


เพิ่มขึ้นทุกช่อง ทางสืบเนื่อง จากรัฐบาลมีแนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในภูมิภาพที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งพัฒนาภาคให้
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว และมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จะพัฒนาอีสานสู่
มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภ ูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” และเมื่อว ันที่ 29 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบโครงการสาคัญ (โครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้าโขง) มอบหมายให้
กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการเร่งรัดการส่งออกไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าทออีสานในการสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักใน


บทบาท “ไทย เมืองหลวงผ้าทอโลก” รวมถึงการขยายช่องทางและโอกาสทางการค้าผ้าทออีสานในตลาดต่างประเทศ
ที่ยังมีลู่ทางที่สดใส การเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศ นาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงสิน ค้าให้เหมาะส ม กับ
ความต้องการตลาด ” ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึงได้กาหนดกิจกรรม การจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสาน สู่สา กล
Thailand Esaan Fabric Expo 2022” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 จานวน 7 วัน ณ ลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว) ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าผ้าทอ จากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า 40 ราย รวม 40 คูหา เพื่อเป็น
การส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชุมชนและผู้ประกอบการอย่าง
ครบวงจร ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศโดยกาหนดให้มีพิธีเปิด ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ ท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยท่านผู้อานวยการกองบริห ารการพาณิชย์ภ ูมิภาค ท่านพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น ท่านพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเครือเซ็นทรัล ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจาหน่ายสินค้าผ้ าทอล้าค่า จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40 คูหา มาจาหน่าย ในรูปแบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ ผ่าน E-Catalog อาทิเช่น ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร ผ้าซิ่น ตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าใ ยกัญชง จังหวัดเลย รวมไปถึง หมวก กระเป๋า และเครื่อง ประดับตกแต่งจ ากผ้า เป็นต้น ในส่วน
ของการแสดง


– วันที่ 26 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ต่าย อรทัย”
– วันที่ 27 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ข้าวทิพย์ ธิดาดิน”
– วันที่ 28 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ลาล่า ลูลู่”
– วันที่ 29 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ลาเพลิน วงศกร”
– วันที่ 30 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “เต๋า ภูศิลป์”
– วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “นุช วิลา วัลย์”
– วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร ์ต ศิลปิน “เวียง นฤมน”
ร่วมไปถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม / สินค้านาทีทอง / เล่นเกมส์แจกคูปองเงินสด 100 บาท /แจกคูปองชิง
รางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวัน /พลาดไม่ได้กับการเจรจาจับคู่ธุรกิจเสมือนจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน Zoom Webinar การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การอานวย
ความสะดวกด้านต่างๆ เป็นอย่างดี และแผนงานล าดับต่อไปจะมีการ บูรณาการความร่ว มมือกับห น่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อให้การยกระดับสินค้า สินค้าผ้าทออีสาน และสินค้าในท้องถิ่น มีความยั่งยืน
ต่อไป