ท่องเที่ยว » สกสว. เปิดตัวหนังสือใหม่ “ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส ” 2 ชุด ยกทัพนักวิจัย

สกสว. เปิดตัวหนังสือใหม่ “ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส ” 2 ชุด ยกทัพนักวิจัย

12 ตุลาคม 2019
731   0

สำนักงานคณะกรรมการส,งเสริมวิทยาศาสตร์ วินัยและนวิ’ตกรรม (สกสว.) ร์วมงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24
ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที 2-13 ตุลาคม 2562 พร้อมเปิดตัวหนังสือชุดออกใหม่ 2 เล่ม และ จัดงานเสวนาพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน

โดยหนังสือที่ สกสว. เปิดตัวในงานนี้จะประกอบด้วย “ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส” 2 ชุด ยกทัพนักวิจัยมาก!]มืออย่าง ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานีซ และ ศาสตราจารย์ ดร.ธฌศ อาภรณ์ ตลอดจนเมธีวินัยอาวุโส สกสว. อีกหลายท่าน โดยหนังสือ ทั้ง 2 เล,มนี แน่งออกแบบ 22 บทความ ที,มาจากองค์ความรู้ พื้นฐานงานวิจัย เนื้อหาครอบคลุมการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ทุกสาขาวิชา เน้นการนำเสนอความคิดเพื่อจะนำไปสู,อนาคตชองประเทศ ทำให้ผู้อ่านได้มองเห็น

ประเทศไทย ครอบคลุม ในมิติมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม รวมถึงภาษาศาสตร์ วรรณกรรม สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง และคติซนวิทยา ผ่ายมุมมองที่ทำให้เห็นความแตกต่าง หลากหลาย โดยไฮไลท์สำคัญ ชองหนังสือเล่มนี้ คือคณะผู้เขียน คือ เมธีวิจัยอาวุโส สกสว. นักวิชาการมากความสามารถและผลงานติพิมพ์ที่ มาถ่ายทอดความคิดอันทรงคุณค่าและร้อยเรียงในหนังสือชุดทั้ง 2 เล่มนี้

“หวังเป็นอย่างยิงว่า สังคมไทยจะได้ประโยชน์จาก ประเทศไทยในความคิดเมธีวิจัยอาวุโส เล่ม 1 และ 2 และท่องเทียววิถีซาวนา สกสว.จะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อประโยชน์ แก,ประเทศไทยในอนาคตต่อไป” ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าว

โอกาสนี้ สกสว. จึงจัดงานเสวนา “ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. และ “ท่องเที่ยววิถีซาวนา” ในวันที, 13 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00-12.00 ที่เวทีกลาง ของงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที, 24 โดยมีผู้เขียนหนังสือทั้งสองเล่ม มาเสวนา และมาแจกลายเซ็นที่บูธ ร้านหนังสือ สกสว.