ท่องเที่ยว » สกสว. เปิดตัวหนังสือใหม่ หนังสือท่องเที่ยว““ท่องเที่ยววิถีชาวนา”

สกสว. เปิดตัวหนังสือใหม่ หนังสือท่องเที่ยว““ท่องเที่ยววิถีชาวนา”

13 ตุลาคม 2019
552   0

สำนักงานคณะกรรมการส,งเสริมวิทยาศาสตร์ วินัยและนวิ’ตกรรม (สกสว.) ร์วมงาน มหกรรมหนังสือระนับชาติคนี้งที, 24 ทีจัดพื้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที 2-13 ตุลาคม 2562 พร้อมเปิดตัวหนังสือชุดออกใหม่ 2 เล่มและจัดงานเสวนาพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน

 

โดยหนังสือที่ สกสว. เปิดตัวในงานนี้เปิดตัวหนังสือท่องเที่ยว““ท่องเที่ยววิถีซาวนา” ”  แหล่งท่องเที่ยวองค์ความรู้ พื้นฐานงานวิจัย เนื้อหาครอบคลุมการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ทุกสาขาวิชา เน้นการนำเสนอความคิดเพื่อจะนำไปสู,อนาคตชองประเทศ ทำให้ผู้อ่านได้มองเห็น

 

การเปิดตัวในงานมหกรรมหนังสือระนับชาติครั้งที่ 24 คือ หนังสือ “ท่องเที่ยววิถีชาวนา” โดยเนื้อหาจะอ้างอิงจากความก้าวหน้าอันเนืองมาจาก โครงการวิจัยท่องเที่ยว วิถีชาวนาไทย ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการผลิตข้าวที,สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวนาในหลากหลายแง,มุม รวมถึงรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่นำร่องทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ นำเสนอในมิติสารคดีท่องเที่ยว จากการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างในแต่ละผืนนาแต่ละท้องถิ่น

 

“หวังเป็นอย่างยิงว่า สังคมไทยจะได้ประโยชน์จาก หนังสือท่องเทียววิถีซาวนา สกสว.จะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อประโยชน์ แก,ประเทศไทยในอนาคตต่อไป” ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าว

โอกาสนี้ สกสว. จึงจัดงานเสวนา “ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. และ “ท่องเที่ยววิถีซาวนา” ในวันที, 13 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00-12.00 ที่เวทีกลาง ของงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที, 24 โดยมีผู้เขียนหนังสือทั้งสองเล่ม มาเสวนา และมาแจกลายเซ็นที,บูธ ร้านหนังสือ สกสว.