การตลาด - CSR » กสอ. ผนึกกำลัง สสว. เปิดตัว “ฟู๊ดทรัคคลัสเตอร์ประเทศไทย ก้าวสู่ Food Truck Business Network ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาอุตสาหกรรม

กสอ. ผนึกกำลัง สสว. เปิดตัว “ฟู๊ดทรัคคลัสเตอร์ประเทศไทย ก้าวสู่ Food Truck Business Network ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาอุตสาหกรรม

10 กันยายน 2018
1300   0

10 กันยายน 2561  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัว “ฟู๊ดทรัคคลัสเตอร์ประเทศไทย” ซึ่งเป็นคลัสเตอร์น้องใหม่ ผนึกกาลัง ระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มฟู๊ดทรัค (Food Truck) และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนฟู๊ดทรัค (Food Truck Business Network) ผลักดันสู่การส่งออกรถและธุรกิจแฟรนไชส์

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร  จำนวน 2 เครือข่าย รวมกันเป็นจำนวนกว่า 600 ราย ต่อยอดจากกลุ่ม ฟู๊ดทรัคคลับประเทศไทย สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มให้มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ พร้อมเช่ือมโยงเครือข่ายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในอดีตประเทศไทยเผชิญปัญหากับการจัดการระเบียบร้านอาหาร ร้านหาบเร่แผงลอย ร้าน ริมทางต่างๆ ท่ีไม่เป็นระบบระเบียบอย่างดี ทำให้มีภาพพจน์ที่ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่า เป็นเมืองแห่งสตรีทฟู๊ด (Street Food) ท่ีมีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย อย่างเต็มปาก กสอ.และสสว. ต่างเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งภาคผลิต การค้า และบริการ จึงได้ดาเนินการ นำร่องในปีแรก โดย สสว. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ กสอ. ในการสร้างเครือข่ายฟู๊ดทรัค ด้วยระยะเวลา 4 เดือน ต้ังแต่ มิถุนายน ถึง กันยายน 2561

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ธุรกิจฟู๊ดทรัคนั้น ไม่ได้มีแต่รถเคลื่อนท่ี เพียงอย่างเดียว หากแต่ประกอบด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เช่ือมโยงอีกมากมาย อาทิ 1.) ธุรกิจรถยนต์และที่ เก่ียวข้อง 2.) ธุรกิจการเงินและการบริการทางธุรกิจ 3.) ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 4.) ธุรกิจการ จัดงานแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ 5.) ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 6.) ธุรกิจร้านค้า ศูนย์การค้า และตลาดนัด 7.) ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการขายอาหาร และ 8.) ธุรกิจเก่ียวกับเทคโนโลยี เว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร อันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งการส่งเสริมให้ธุรกิจ ฟู๊ดทรัคของประเทศไทยเติบโตน้ัน จึงเป็นการเพิ่มรายได้และเงินหมุนเวียนในเครือข่ายธุรกิจนี้ได้อย่าง มหาศาล

นายเวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจฟู๊ดทรัคมีความน่าสนใจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากตัวเลขผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 352 ราย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 94 ราย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 90 ราย และ กรุงเทพมหานคร จำนวน 168 ราย ซึ่งกิจกรรมได้พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจฟู๊ดทรัค ทั้งด้านมาตรฐาน เช่น มาตรฐานการบริการ มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม มาตรฐานความ ปลอดภัย มาตรฐาน ด้านอาชีวอนามัย ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และ ผลงานวิจัยต่างๆ ด้านการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการวางแผนการตลาด และ กำหนด กลยุทธ์ การตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดของเครือข่ายฟู๊ดทรัค ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ผลจากการออกงานแสดงเครือข่ายธุรกิจฟู๊ดทรัคในงาน Thailand Industry Expo 2018 ระหว่างวันท่ี 2-5 สิงหาคม ท่ีผ่านมาสามารถทำยอดขายกว่า 20 ล้านบาทจากตัวธุรกิจฟู๊ดทรัคและธุรกิจเก่ียวเนื่องกับ ฟู๊ดทรัคและ เดินทางร่วมไปแสดงรถฟู๊ดทรัค สอนอาชีพ พร้อมกับเจรจาธุรกิจกับองค์กรสำคัญๆ ในประเทศ สปป.ลาว ใน วันท่ี 4-6 กันยายนที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จอย่างมาก มีนักธุรกิจชาวสปป. ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 300 ราย พร้อมร่วมมือในการขยายธุรกิจทั้งฟู๊ดทรัคในลักษณะแฟรนไชน์และรถฟู๊ดทรัคทั้งการต่อเติมรถและ ตัวรถพ่วงต่างๆ ไปในอาเซียนอีกด้วย

นายเดชาฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า กสอ.ตัดสินใจวางแผนยุทธศาสตร์เรือธง(Flagship Strategic Plan) ในปี 2562 เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการฟู๊ดทรัคให้มีมาตรฐานท่ีเป็นระบบขั้นตอนมากขึ้น ท่ีเรียกว่า “Smart 4 Food Truck” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมมาตรฐานสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ด้านมาตรฐานคนที่ทำอาชีพฟู๊ดทรัค ที่ต้องผ่านมาตรฐานด้านวิชาชีพ เช่น มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น 2.ด้านมาตรฐานครัวท่ี ใส่ไว้บนรถฟู๊ดทรัค ที่ต้องผ่านการตรวจสอบ มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย โดยผู้เช่ียวชาญด้านการปรุงอาหาร เช่น สมาคมเชฟ หรือ กรมอนามัย เป็นต้น 3. ด้านมาตรฐานรถฟู๊ดทรัคที่ต้องมีการตรวจสภาพรถท่ีใช้ บรรทุกและเคลื่อนท่ี


ไปยัง จุดจำหน่ายอาหารต่าง ๆ ท่ีต้องผ่านการตรวจระบบตามมาตรฐานอย่างดี หรือ เก่ียวข้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ตรอ เป็นต้น และสุดท้ายคือ 4.ด้านมาตรฐานตลาด ท่ีประกอบ ไปด้วยการทำแหล่งตลาดนัดท่ีสามารถรองรับ รถฟู๊ดทรัคท่ีจะเข้ามาจำหน่าย และการตลาดที่จะทำประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารให้ผู้บริโภคเป้าหมาย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ ซึ่งกสอ.

ไม่ได้เป็นหน่วยงานท่ีออกมาตรฐานโดยตรง ดังน้ันในการยกระดับอุตสาหกรรมฟู๊ดทรัคให้เติบโต แบบแข็งแรงและยั่งยืน จำเป็นต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงานเพื่อให้อุตสาหกรรมฟู๊ดทรัค มีมาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไปใน อนาคตได้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถฟู๊ดทรัคให้ได้ด้วย Smart 4 Food Truck นี้ จึงเป็นความท้าทายที่จะช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้กับประเทศไทย เมืองแห่งสตรีทฟู๊ดท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างแน่นอน