สุขภาพ-ความงาม » THB เซ็น MOU กับ CICM ร่วมมือในการส่งเสริม วิจัย พัฒนา กัญชา กัญชง กระท่อมและพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

THB เซ็น MOU กับ CICM ร่วมมือในการส่งเสริม วิจัย พัฒนา กัญชา กัญชง กระท่อมและพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

10 พฤศจิกายน 2021
1355   0

บริษัท ไทย เฮิร์บ แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือความร่วมมือ (MOU) กับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมมือในการส่งเสริม วิจัย พัฒนา กัญชา กัญชง กระท่อมและพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเกษตรเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ร่วมมือ กับ บริษัท ไทย เฮิร์บ แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด (THB) ในโครงการวิจัยและพัฒนา กัญชา กัญชง กระท่อมและ พืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเกษตรเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

และ นาย ภัทรพล ยศตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ไทย เฮิร์บ แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด  พร้อมด้วย

นาย วิศรุต ปัญญาประดิษฐโชค รองกรรมการบริษัท ไทย เฮิร์บ แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด

ผศ.ดร.วราวุธ ตีระนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท ไทย เฮิร์บ แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด

และ ผศ.นายแพทย์ เทพ เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  ณ. ตึกปฎิบัติการรวม ( ปิยะชาติ 2 ) ชั้น10  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท ไทย เฮิร์บ แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด กับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือความร่วมมือ (MOU)  ร่วมมือในการส่งเสริม วิจัย พัฒนา กัญชา กัญชง กระท่อมและพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเกษตรเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยเป็นองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร รวมไปถึงการวิเคราะห์ วิจัยสารสกัดในพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์สูงสุดในการต่อยอด ในทางการแพทย์และการพาณิชย์ โดยวางกำหนดแนวทางในการสร้างความร่วมมือในกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้

 


1) การวิจัยพืชสมุนไพรในสัตว์และในมนุษย์
2) การพัฒนาสร้างนวัตกรรม การแปรรูป ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อการแพทย์ และผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจ
3) การตรวจประเมิน เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และสมุนไพร (NON-LAB และ LAB) ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ
4) พัฒนาด้านการวิจัยและการตรวจวิเคราะห์และตรวจประเมิน ในด้านการเกษตร ของ พืชเศรษฐกิจและ สมุนไพร ตลอดจนการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทางการแพทย์ สุขภาพและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
5) การตรวจรักษา และวิจัย ในมนุษย์ ด้วยการแพทย์ผสมผสาน
ทั้งนี้ทางบริษัทไทย เฮิร์บ แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด วางแผนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษาเพื่อการวิจัยและการพัฒนาทางด้านการศึกษาในส่วนของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดพืช กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพรเป็นผลผลิตสามารถสร้างรายได้ให้ กับเกษตรกร ให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมไทย

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะสร้างความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนา กัญชา กัญชง กระท่อมและ พืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเกษตรเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และ วางแผนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการวิจัยและการพัฒนาทางด้านการศึกษาในส่วนของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  และนวัตกรรมต่างๆ  เพื่อต่อยอดพืช กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพรเป็นผลผลิตสามารถสร้างรายได้ให้ กับเกษตรกร และ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ย่อมส่งผลดีต่อบริษัท และภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ในอนาคต